دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
709تامين اجتماعي70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1391/08/204200
709تامين اجتماعي70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1391/07/034200
709تامين اجتماعي70نبولايزر - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 250mcg/ml 1ML1389/12/107254