پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8891تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 1mg/2ml1392/10/1742000
8891تامين اجتماعي70نبولايزر - بودزونايد - 1mg/2ml1392/09/1360000