شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/10120000
5290تامين اجتماعي70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/010
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20120000
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20120000
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20120000
5290تامين اجتماعي63اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20261500
5290تامين اجتماعي70اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20200000
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1392/05/20120000
5290تامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1388/10/2070000