جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1747تامين اجتماعي70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1393/10/17140000
1747تامين اجتماعي70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1392/05/15100000
1747تامين اجتماعي70اسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/dose1390/10/0752200