دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1415تامين اجتماعي70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1393/10/17210000
1415تامين اجتماعي70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1392/06/09150000
1415تامين اجتماعي70اسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/dose1390/07/27120000