شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1405تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1393/10/0670000
1405تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/09/1960000
1405تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/05/1350000
1405تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1392/02/0140000
1405تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 10mg1390/11/0824200