چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1115تامين اجتماعي70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1393/09/18100000
1115تامين اجتماعي70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1392/05/2680000
1115تامين اجتماعي70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1391/08/0966000
1115تامين اجتماعي70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1390/08/2233000