دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1449تامين اجتماعي70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1392/05/13112000
1449تامين اجتماعي70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1391/08/0990000
1449تامين اجتماعي70افشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/dose1390/08/1046200