دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
132تامين اجتماعي0محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1395/06/0123000
132تامين اجتماعي70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1392/12/2819000
132تامين اجتماعي70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1392/05/1414900
132تامين اجتماعي70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1390/08/089900