يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8777تامين اجتماعي70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1395/03/01578000
8777تامين اجتماعي70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1394/02/08600000
8777تامين اجتماعي70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1392/06/02493500
8777تامين اجتماعي70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1390/12/09285000