يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1003تامين اجتماعي70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1392/05/1316000
1003تامين اجتماعي70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1391/10/0210000
1003تامين اجتماعي70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1391/08/167000
1003تامين اجتماعي70محلول تزريقي - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg/ml1390/05/185700