يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1394/01/17118000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1392/10/16145000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/10/2772000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1390/04/2153700