شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1394/01/17118000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1392/10/16145000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1391/10/2772000
814تامين اجتماعي70محلول تزريقي - مسنا - 100mg/ml 4ML1390/04/2153700