چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
96تامين اجتماعي70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/09/0330000
96تامين اجتماعي70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1392/05/1317500
96تامين اجتماعي70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/12/2113000
96تامين اجتماعي70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1391/03/0610000
96تامين اجتماعي70پماد مقعدي - آنتي هموروئيد - -1390/05/228000