جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9904تامين اجتماعي70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1393/10/175714
9904تامين اجتماعي70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1392/09/164571
9904تامين اجتماعي70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1391/03/242857