سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3539تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Strawberry Flavor1394/08/176857
3539تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Strawberry Flavor1393/09/186000
3539تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Strawberry Flavor1392/09/164285
3539تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Strawberry Flavor1392/02/163428