يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3540تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Orange Flavor1394/08/176857
3540تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Orange Flavor1393/09/186000
3540تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Orange Flavor1392/09/164285
3540تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Orange Flavor1392/02/163428