سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3541تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Banana Flavor1394/08/176857
3541تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Banana Flavor1393/09/186000
3541تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Banana Flavor1392/09/164285
3541تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - Banana Flavor1392/02/163428