سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1394/08/176857
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1393/09/186000
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1392/09/164285
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1392/02/163428
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1391/03/102857
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1391/03/0620000