شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1394/08/176857
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1393/09/186000
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1392/09/164285
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1392/02/163428
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1391/03/102857
1970تامين اجتماعي70پودر - موسيليوم ( پيسيليوم) - 10g1391/03/0620000