دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1162تامين اجتماعي70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1394/06/232500
1162تامين اجتماعي70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/10/162000
1162تامين اجتماعي70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1392/05/131850
1162تامين اجتماعي70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1391/08/091300
1162تامين اجتماعي70پودر - سوربيتول - 5g/Sachet1390/08/04900