دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1156تامين اجتماعي0پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1395/05/191321
1156تامين اجتماعي70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1393/05/221101
1156تامين اجتماعي70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1392/05/27825
1156تامين اجتماعي70پودر - سديم پلي استيرن سولفونات - 454g1389/03/26638