چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1028تامين اجتماعي70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1392/06/27900
1028تامين اجتماعي70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1391/12/16380
1028تامين اجتماعي70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1391/03/07250
1028تامين اجتماعي70پودر - پتاسيم سيترات - 10mEq/Sachet1389/11/12220