يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1393/10/2845000
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1393/05/0148000
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1392/09/2440000
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1391/05/2512500
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1391/02/2015000
1890تامين اجتماعي70پودر - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 3g/Sachet1390/09/2814000