دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1394/07/114400
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1393/06/164000
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1392/05/133000
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1391/12/212300
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1391/03/231800
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1391/03/30350
933تامين اجتماعي70پودر - او آر اس - 27gr1390/08/041350