چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1394/07/2672000
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1394/01/0862000
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/10/1758000
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1393/06/1653500
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1392/05/1352000
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1391/09/2640000
1440تامين اجتماعي70پودر - کوآموکسي کلاو - 312 mg1390/08/0833500