سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6524تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1394/01/0835000
6524تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1393/06/1627000
6524تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1392/05/1321000
6524تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1391/09/2614000
6524تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 400mg/5ml1390/08/1013000