دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6523تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1394/01/0826000
6523تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1393/06/1620000
6523تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1392/05/1614000
6523تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1391/09/269500
6523تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 250mg/5ml1390/08/107900