شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
75تامين اجتماعي0پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1395/05/1233000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1394/01/0830000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/10/1725000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/06/1623500
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/05/1422000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/09/2610500
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/05/219000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1390/08/107700