دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1394/01/0830000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/10/1725000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1393/06/1623500
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1392/05/1422000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/09/2610500
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1391/05/219000
75تامين اجتماعي70پودر - آموکسي سيلين - 125mg/5ml1390/08/107700