دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
785تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1394/02/29250000
785تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/11/15240000
785تامين اجتماعي87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/010
785تامين اجتماعي87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/08/05303500
785تامين اجتماعي87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785تامين اجتماعي87انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/06/24332000
785تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1393/03/20303500
785تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1392/05/27303500
785تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1390/12/07150000