دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1395/04/26430000
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/03/20322000
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1393/03/20322000
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1392/02/25160000
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1391/05/23147500
641تامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1390/03/30100000