يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1394/08/1862000
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1394/03/1191600
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1393/07/1591600
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1389/03/0118000