سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1394/08/1862000
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1394/03/1191600
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1393/07/1591600
2237تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 10mg1389/03/0118000