چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2247تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 5mg1393/07/1566000
2247تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 5mg1393/04/310
2247تامين اجتماعي70انما - ديازپام - 5mg1390/06/281300