چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1840تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1394/08/1740000
1840تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1393/07/1235000
1840تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/09/1629000
1840تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1392/07/0224000
1840تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1391/03/0620000