سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1419تامين اجتماعي70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1394/08/1740000
1419تامين اجتماعي70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1393/09/1835000
1419تامين اجتماعي70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1392/09/1625000
1419تامين اجتماعي70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1392/02/1619000
1419تامين اجتماعي70محلول خوراکي - کاراوي ميکسچر - 120ml1391/03/0715000