سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1650تامين اجتماعي73محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/010
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/08/10370000
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/03/20160000
1650تامين اجتماعي73محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1393/03/20370000
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/09/24370000
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/06/17554000
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1392/03/06160000
1650تامين اجتماعي90محلول خوراکي - پريميدون - 125mg/5ml1390/11/17190000