شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
963تامين اجتماعي70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1393/07/0220000
963تامين اجتماعي70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1392/05/1316500
963تامين اجتماعي70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1391/09/2612000
963تامين اجتماعي70محلول خوراکي - پني سيلين وي - 250mg(400,000u)/5ml 100ML1390/08/088800