جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2394تامين اجتماعي70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/11/0824000
2394تامين اجتماعي70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1392/05/1312500
2394تامين اجتماعي70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1391/09/268500
2394تامين اجتماعي70محلول خوراکي - اندانسترون - 4mg/5ml1390/06/015500