شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275تامين اجتماعي70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/05/137500
6275تامين اجتماعي70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1387/10/115000