جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6275تامين اجتماعي70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1392/05/137500
6275تامين اجتماعي70محلول خوراکي - لوپراميد - 1mg/5ml1387/10/115000