جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1394/07/2650000
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1393/10/0640000
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/09/0320000
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1392/05/1313500
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1391/09/2611000
618تامين اجتماعي70محلول خوراکي - هالوپريدول - 2mg/ml1390/07/067700