پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
444تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1393/08/17530000
444تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1392/06/30660000
444تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1391/12/22195000
444تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1391/03/27143000
444تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1389/09/18120000