شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
289تامين اجتماعي0محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1395/05/237700000
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1394/08/136463000
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/08/010
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1393/03/206463000
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1392/04/316463000
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1391/11/093000000
289تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1390/04/222735000