پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1374تامين اجتماعي70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1392/06/2360000
1374تامين اجتماعي70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/07/2445000
1374تامين اجتماعي70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1391/02/0936000
1374تامين اجتماعي70محلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/ml1390/04/2830000