پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1393/05/01550000
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/08/28483500
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1392/07/14657500
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/09/06290000
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/05/25320000
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1391/02/20309000
1943تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1390/02/19245000