شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
621تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - هالوتان - 250ml/Bottle1392/07/23330000
621تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - هالوتان - 250ml/Bottle1391/02/2033000
621تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - هالوتان - 250ml/Bottle1389/02/11270700