چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16503تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1393/05/06650000
16503تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1392/05/23603500
16503تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1392/02/01310000
16503تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1391/09/25297000
16503تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1390/08/10286000