دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16506تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1393/05/06435000
16506تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1392/05/23402500
16506تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1392/02/01210000
16506تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1390/08/10192000